<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8619717559138050783\x26blogName\x3diitsc%E2%99%A5\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://it-shouts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://it-shouts.blogspot.com/\x26vt\x3d3828314523388266324', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Wednesday, July 30, 2008'♥

Hey guys,

The registration for Director's Cup Preliminary is finally here!! (:

Do get your team down on thursday, 31st July and friday, 1st Aug to register yourself up at our IIT concourse from 12 to 5 pm.

It'll be an awesomely good fun. So why wait? Form a team and sign up for our Director's Cup Preliminary noooooooooooooow!

Click HERE to download the indeminty form for Director's Cup Prelim

IITSC @Wednesday, July 30, 2008Sunday, July 27, 2008'♥

Hello Sub Committee members!

There's a new event coming up!

"Enjoy IIT, Enjoy National Day!"

We are looking for 10 sub committee members to help out in this event!

Job Scope is to stand around IIT concourse and ask students and staffs to write how they feel about Singapore!

Date of event: 6th and 7th AUG
(LOA will be given)

DressCode: Red Top and White Bottom

We're looking for one who are:
-Outgoing
-Enthusiast
-Friendly
-Approachable
-Willing to help till 7pm

If you are interested, Please email ChinSoon: chinsoon.iitsc@gmail.com by 1st Aug!

IITSC @Sunday, July 27, 2008'♥

Hello fellow subcommittee members!

AGM was a success and it could not possibly had been a success without the help of you subcommittees.
We look forward in seeing you in our upcoming events.

For those who were not selected, do not fret, you still stand a chance to help out in our upcoming events!

Do check the blog frequently!
Cheers!

IITSC @Sunday, July 27, 2008Saturday, July 26, 2008'♥

Hi guys!

The registration of Director Cup Preliminary has been postponed to next week.
Date has yet to be confirm so do stay tuned to this blog!

For more information, contact
Atiqah - atiqah.iitsc@gmail.com
ChinSoon- chinsoon.iitsc@gmail.com

Anyway, it is open to anyone in the school of Informatics and IT.
So start forming your team now! =)

Cheers!

IITSC @Saturday, July 26, 2008Tuesday, July 22, 2008'♥

IIT Annual General Meeting (AGM)!

Date: 23rd July 2008

Venue: TP Auditorium Two

Time: 5.45pm


*Sub Comm AY07/08 will be getting your certificate on that day.

Theme: MAFIA!

Dress Code: Black or White

Loves,
IITSC Main Committee AY08/09

IITSC @Tuesday, July 22, 2008'♥

Sub Committee for AGM

The following are the selected sub committee for AGM Helper:

Full name Admin No
RYAN STEVEN NEO HONGLIANG 0608796I
BEGUM FARAH BTE MOHD FARID 0704027B
SIM HONG WEE 0704802H
CHAY MEIWEI 0702841H
SIM YI CONG 0803187D
LEE LEE HUI AMANDA 0703539G
ANG YI XU NELSON 0700998H
MUHAMMAD LUTFI B ABDUL AZIZ 0701609J
CHUA QI YANG 0802981A
LEE WEI LEONG 0800348E
HARRIS B MASHARI 0803940F
GUAN LIN 0805297I
ONG BOON PENG 0801073H
TAN LI YUN STAPHNI 0801516F
HUANG YUFEI 0704031D
CHAN TU YUAN 0604521E
NG WEE YANG 0700575D
LEE XIANG HUI IRVING 0703246I
GOH HIAN PIN ALEX 0701845J
FANG XINJIANG JAMES 0700599D

Thank You for voluteering!
Please report 12pm @ Clubroom! Be in full formal black! Bring a sun glass with you!
Enquires?
Contact:
Berlinda-90033042
Marcus-96916751

If your name is not here, You'll still stand a chance for our next event that require helpers, Director's Cup Preliminary!
We are going to recuit helpers soon!

Stay tune to http://www.it-shouts.blogspot.com/ !!!

Please continue to support us.

Sub Comm Rocks! =)
IITSC @Tuesday, July 22, 2008Saturday, July 19, 2008'♥

Hello People!

Hands Together I - Flag Day for the Down Syndrome!
Date: 16th Aug 2008

We still need people to join us for this meaningful event!

Please Contact:
Andy - 92331297- andykhoo.iitsc@gmail.com
Benjamin Yap - benjamin.iitsc@gmail.com

Ask your classmates with you for this event!
Together as ONE we can help them! =)

IITSC @Saturday, July 19, 2008Thursday, July 17, 2008'♥

Hi guys! Below is the list of shortlisted subcommittee list. Do have a look.

C119 Melvin Lim
C129 Kwek Chiaw Khim
C144 Joshua Tan
C144 Brian Tan
C148 Leow Wei Lin
C148 Mok Ke Xian
C148 Ryan Neo
C148 Liu Yi Ru
C149 Soon Joon Foon Nicholas
C152 Wesley Tan
C152 Yeo Kok Wei
C152 Tan Dao Rong
C153 Chan Tu Yuan, Sky
C155 Fang Lu
C156 Ang Shi Han
C156 Tan Yan Zhang Shawn (Pussy)
C156 Koh Hui Joo
C160 Tan Jia Bao
C161 Ivan Low Keat Soon
C161 Christopher Wong Xiao Di
C161 Sin Ye Sheng
C161 Gerald Lim Zhen Yang
C161 Chan Jing Yi
C162 Tay Xue Yuan
C162 Ngo Peh Keong Raymond
C163 Jamie Yusi Barutu
C163 Lui Xuan lin Adeline
C163 Kow Jianlin Colin
C163 Benjamin Lee Zhi Kai
C163 Chua Bao Lin
C164 Ang Wei Quan
C164 Danny Tan Jun Hong
C164 Lee Lee Hui Amanda
C164 Sim Hong Wee
C164 Muhd Lutfi B Abdul Asiz
C167 Nandini D/O Radha
C168 Peh Kim Leng Perry
C168 Lo Gek Sun Elaine
C168 Nur Sadrina Binte Hamzah
C168 Thoo Yun Xin Yvonne
C168 Cheryl Tan Yan Fang
C169 Lynette Lioh
C170 Law Chun Fu
C170 Foo Chuan Jie
C170 Chong Zhi Cong
C170 Levon Lau
C171 Peh Boon Kiat Jazz
C171 Guan Boon Soom
C171 Quek Yee Hao
C171 Randford Tay Yi Wei
C174 Loo Weiwen
c174 geraldine liu
C175 Eunice Chen Min Rui
C175 Tan Jie Min
C175 Ng jun wei
C177 Felicia Chia Jia Hui
C177 Choo Wei Hao
C177 Irving Lee Xiang Hui
C177 Thor Han Lin
C177 Donald Ng Guan Chao
c177 Ang Yi Xu Nelson
C179 ANG JASON
C179 Zachary Khoo
C180 lau wee you
C180 Leslie See Wen Jin
C181 Ling Pei Fen
c181 huang yufei
C182 James Fang XinJiang
C182 Tan Pin Xun
C183 Wong Xin Ni
c184 Chay MeiWei
c184 Ng Wee Yang
C185 Jasmine Ong
C185 Christine Lam
C185 Surin Yeo
C185 Goh Hian Pin Alex
C186 Saralyn Low Su Luan
C186 Ong Siew Lin
C191 Ong Liu Yuan
C191 Jonathan Mathews
C191 bernard tok zhengda
C191 Emerlyn Wun kai Xuan
C191 Chiu Shi Kang
C191 Alicia Low Wan Yi
C191 Samantha Koh Gek Pheng
C192 jasmine ang
C194 Chen Kai Li
C194 Elisha Saim
c194 jaslyn lam
c194 Chuah choon yi
C195 Satthrughan Kumar Singh
C195 Lim Li Ping Debbie
C195 Augustian
C195 Nur Syarafina Binte Momin
C195 Lim Gou Honge
C195 Tan Kong Leong
C195 Poh Zhi Qiang
C195 Ng Jun Hong
C195 Jesal Goh
C196 Lee Wee Chin
C196 Yaz Yudistira Arjna
C196 Randy chia wei chong
C196 Lew De Jun Ivor
C196 Nur Fardina Bte Ayub
C196 Yee Wei Chiuan
C196 Neo Shun Jie
C197 Nicholas Chia Jie Hao
c197 Monteiro Andrew Michael
C197 Nurhaziqah Binte Haron
C197 Loheswaran S/O Kulaganathan
C197 Siti Nurbaini Bte Abdul Hafiz
C197 Yeo Zong Ming
C197 Aiman Diniy Bin Azmi
c197 Tan Ying Ying Evangelin
c197 Koung Jian Yu
C198 Nicholas Lee Wen Chieh
C199 Larry Yong Chun Hou
C199 Chester Ong Jian Hao
C201 Desmond tay
C201 Chang Hua Peng
C203 Jeremy Lee Han Weng
C203 Kuek Xiu Quan Boris
C203 Siew Zhao Hong
C203 Wei Leong
C203 Ng Cho Aik
C203 Yuen Jing Jian Nicholas D
C203 Mohamed Farshad Bin Mohamed Ismail
C203 wee shi ming
C204 Eugene Lim Kian Hao
C204 Dickson Han Ming Guang
C204 Yeo Wee Kiat
C204 Jerven Toh
C204 Sim Yi Cong
C204 Jonathan Tan Zi Yi
C204 Rohaidah Bte Isnin
C205 Chua Qi Yang
C206 Ong Boon Peng
C206 An Lin Xin
C206 Staphni Tan
C206 Wong Yiling
C206 Lee Hwee Hoon
C207 Chen Ziqian
C207 Matthias Leow
C207 Galvin Chua
C207 Sharon Ee
C207 Ng Wei Jie
C207 Andy Kong Endi
c207 Alvan Tan wee Hong
C207 Seah Jian Cong Randy
C207 Yap Zheng Hui
C207 Jane Lee
C207 Tan Shee How Edmond
c207 Anees Aaysha D/O Abdul Waheed
c208 Nicholas AU Xian Zhu
C208 Siah Hwan Ling
C208 jonathan lee jia jie
C208 Lee Guo Wei
C208 farah erfina binte mohamad
C209 Danial Hakim B Mohd Said
c209 Tan jia yu
C210 Liu Hua Zhen
c210 marcus ong yong qiang
C210 Joycelyn Choo Le Ying
C210 Teo Gui Jie
C210 Lim Lixing
C210 Eugene Chua Wen Jun
C210 Gloria Yap
C212 Michelle Teo Min Li
C212 Muhammad Zulkarnain Bin Sadali
C213 Chia Pinjia
C213 Valenisha
C213 Harris
C213 Tong Kok Peng
c214 Donovan Tan
C214 Kevin Mark Anthony
c214 Lin Simin
C214 Clemen Ooi Wei Sheng
C214 Kear Tian Seng
C214 Guan Lin
C214 Quek ZiYan Jingle
C214 Ho Si Hui Ivy
C214 Nur Amalina Binti Rashid

Please be reminded that there is a COMPULSORY meeting on 18th July, 6.45pm
Those that are not going, please email jolene or dave for your reasons.

IITSC.

IITSC @Thursday, July 17, 2008Saturday, July 12, 2008'♥

Hello fellow people!

Congratulations for those who are one step closer to this family in IITSC. Name list is located at the notice board of IITSC at concourse just outisde the lift area.

Do note that there is a compulsory meeting that you have to attend to on 18th July 2008, 6.45pm. Meeting place is at LT concourse tentatively.

Those with who din't get in to second round and is interested or those who are unable to come for the meeting, please contact the following.
Jolene jolene.iitsc@gmail.com
Dave dave.iitsc@gmail.com

See you there!
IITSC.

IITSC @Saturday, July 12, 2008Wednesday, July 2, 2008'♥

SUBCOM RECRUITMENT!
30th June - 4th July 2008


Registration
Date: 30th June to 1st July 2008
Location: Concourse

Interview
Date: 2nd July - 4th July 2008


Location of Interview
2nd July, Wednesday
12pm to 1pm - LT 9
1pm to 2pm - Clubroom
3pm to 6pm - LT 9

3rd July, Thursday
12pm to 3pm - LT10
3pm to 6pm - LT12

4th July, Friday
12pm to 5pm - IT4-4-68

More information. Please contact the following:
Jolene: 97344330, jolene.iitsc@gmail.com
Dave: 98557650, dave.iitsc@gmail.com

IITSC @Wednesday, July 02, 2008IITSCNext Up!

Orientation Leaders Training Camp(OLTC) 2009
11 Mar - 13 Mar 2009

Dinner & Dance 09
26 Mar 2009

Touch Rugby Competition
30 Mar 2009

Dragonboat Practice Session
31 Mar 2009

OL Refresh
9 Apr 2009

Week Zero Freshmen Orientation Camp
15 Apr - 17 Apr 2009

IIT DIalogue
24 Apr 2009

Human Wheelbarrel Challenge
24 Apr 2009


Main Committee

President:
Desmond

Vice President:
Benjamin

Honorary Secretary:
Jonathan Lee

Asst. Honorary Secretary:
Jing Yi

Honorary Treasurer:
Kok Peng

Asst. Honorary Treasurer:
Qi Yang

Welfare Secretary:
Wee Kiat

Quartermaster:
Tian Seng

Asst. Quartermaster:
James

Charity Officer:
Thomas

Creative Executive:
Zulkarnain

Public Relations Secretary:
Irving

Publicity Secretary:
Valenisha

Sub Comm. Head:
Alex

Asst. Sub Comm. Head:
Randy


Let's Chat!